Spełniając swój obowiązek wynikający z art. 13 RODO chcemy poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas dane osobowe, a przede wszystkim poinformować o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z przepisami. Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest PP-Duo sp. z o.o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS pod nr 0000420418, NIP 9532443671 Regon 093110012

2. Kontakt w spawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem email: ppduo@ppduo.pl

3. Źródła danych

Państwa dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa poprzez formularze kontaktowe na stronie ppduo.pl

4. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne

Dane osobowe mogą być przetwarzane przez PP-Duo sp. z o.o. w następujących celach:

a. przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez PP-Duo sp. z o.o. lub usługę świadczoną przez PP-Duo sp. z o.o., w tym w imieniu i na rzecz podmiotów współpracujących z PP-Duo sp. z o.o., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,

b. zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,

c. realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez PP-Duo sp. z o.o., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,

d. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,

e. realizacji przez PP-Duo sp. z o.o. czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,

f. marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez PP-Duo sp. z o.o. lub usług świadczonych przez PP-Duo sp. z o.o. lub podmioty współpracujące z PP-Duo sp. z o.o., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

g. ustalenia i dochodzenia roszczeń przez PP-Duo sp. z o.o. w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności, obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec PP-Duo sp. z o.o. przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych,
w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,

5. Udostępnianie danych osobowych

Przetwarzane dane osobowe, w tym przez osoby upoważnione, możemy przekazać:

1) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu;
a) podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach;
b) podwykonawcom;
c) podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe,
informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom
badawczym działającym na nasze zlecenie;

2) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu,
których udział jest konieczny do realizacji odpowiedniego procesu:

1. Mailchimp – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Państwa dane osobowe, jeżeli zapiszą się Państwo do newslettera,
2. zenbox.pl sp. z o.o. – hostingodawcy naszych stron internetowych – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w ramach którego mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe,

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Między innymi korzystamy z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne z punktu widzenia prawa o ochronie danych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. Zwracamy uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z UE. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez osobę zainteresowaną działań prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze USA (np. tajne służby) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują Państwa dane na serwerach w USA w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te czynności przetwarzania.

7. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i realizacji
postanowień umowy. Jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy.

8. Okres przechowywania danych osobowych

Okres przetwarzania danych osobowych przez PP-Duo sp. z o.o., zależy od celu w jakim zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych przez PP-Duo sp. z o.o. zgód lub innych oświadczeń:

a. Dane przetwarzane w celu wykonania zawartej umowy przechowywane są przez czas niezbędny do jej wykonania. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata od dnia ich zebrania.

b. Przechowywane są także dane osobowe o charakterze archiwalnym – po wygaśnięciu danej relacji prawnej dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu przedsiębiorcy instytucji lub jednostek organizacyjnych są przechowywane przez okres 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych przez okres 10 lat.

c. W przypadku, gdy toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres archiwizacyjny będzie liczony od dnia zakończenia sporu, bez względu na sposób jego zakończenia, lub prawomocnego zakończenia ostatniego postępowania, chyba, że przepis prawa przewiduje dłuży okres przedawnienia dla danego prawa/roszczenia, którego dotyczy postępowanie.

d. Dane osobowe zebrane na podstawie zgody będziemy przechowywali przez okres wskazany w oświadczeniu zgody lub do odwołania zgody.

e. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w szczególności dla celu marketingu bezpośredniego będą przechowywane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

f. W celu wykazania rozliczalności będą przechowywane dane osobowe przez okres, w którym PP-Duo sp. z o.o. jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.

9. Przysługujące prawa związane z ochroną danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem przez PP-Duo sp. z o.o. Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:

a. prawo dostępu do danych osobowych,

b. prawo do sprostowania danych osobowych,

c. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,

f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,

g. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy PP-Duo sp. z o.o. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,

h. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

10. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Zebrane przez PP-Duo sp. z o.o. dane osobowe przechowywane są wyłącznie na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”).

11. Przetwarzanie danych osobowe w sposób zautomatyzowany (w tym profilowane).
PP-Duo sp. z o.o. nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie
profilowania).

12. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. cookies. Cookies nie powodują żadnych uszkodzeń komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą uczynieniu naszej strony bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywną i bezpieczną. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę. Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy następnym odwiedzaniu naszej strony internetowej. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i zezwalała na nie tylko w indywidualnych przypadkach, w pewnych przypadkach wykluczała akceptację plików cookie lub ogólnie, a po zamknięciu przeglądarki uruchamiała automatyczne usuwanie plików cookie. Gdy pliki cookie są wyłączone, funkcjonalność tej strony może być ograniczona. Cookies, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia niektórych funkcji przez Państwa pożądanych (np. funkcja koszyka zakupów), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług. Jeśli inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowania użytkownika) są przechowywane, będą one traktowane oddzielnie w niniejszej deklaracji o ochronie danych osobowych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach logów serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie nam przesyła. Są to:

§ typ przeglądarki i wersja przeglądarki
§ zastosowany system operacyjny
§ URL odsyłacza
§ nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
§ czas żądania serwera
§ adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.
Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, który pozwala na
przetwarzanie danych do celów realizacji umowy lub środków przedumownych.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania do nas zapytań za pomocą formularza kontaktowego, dane zawarte w formularzu zapytania, w tym dane kontaktowe podane w formularzu, będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekażemy tych danych bez Państwa zgody. Dane wprowadzone do formularza kontaktowego przetwarzane są więc wyłącznie za Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgodę można odwołać w każdej chwili. Wystarczy, że wyślą Państwo do nas nieformalny e-mail. Unieważnienie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych aż do jego cofnięcia. Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu zażądania od Państwa usunięcia, cofnięcia Państwa zgody na przechowywanie lub ustania celu przechowywania danych (np. po przetworzeniu Państwa żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Newsletter

Wyrażając zgodę na przesyłanie newslettera, podają Państwo dane niezbędne do założenia przesyłania maili, takie jak adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesyłania newslettera. Dane przekazane nam w związku z newsletterem, przetwarzane są w celu wysyłania newslettera z informacjami dotyczącymi naszej oferty, nowych notatek blogowych itp. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Google Analytics

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.
Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Państwa korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.
Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
Mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
W ramach Google Analytics zbieramy również dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażają Państwo zgodę na zbieranie takich danych, czy nie.
Jeżeli chcą Państwo poznać szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Google Adwords i Google conversion tracking

Korzystamy z narzędzi marketingowych Google AdWords zapewnianych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Z pomocą Google Adwords promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. Wykorzystujemy również narzędzia remarketingowe. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.
Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Państwa urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą pseudonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.
Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrażą Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziesz zalogowany podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.
Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
Mogą Państwo dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com. Ponadto, w ramach ustawień plików cookies z poziomu naszej strony możesz wyłączyć wykorzystywanie plików cookies na potrzeby remarketingu.
Jeżeli chcą Państwo poznać szczegółu związane z przetwarzaniem danych w ramach Google AdWords, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.  W ramach tych narzędzi kierujemy do Państwa reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.
W celu kierowania do Państwa reklam spersonalizowanych pod kątem Państwa zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszych stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Państwa korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Państwa identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania Państwo podejmują w ramach naszej strony. Informujemy że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami zebranymi w ramach korzystania przez Państwa z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku mogą Państwo zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.
Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony mogą Państwa zadecydować, czy wyrażają zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

Narzędzia społecznościowe

Na naszych stronach internetowych używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Google+, LinkedIN.
Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.
Jeśli zalogują się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym.
Jeśli użyją Państwo danej wtyczki, np. kilkając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.
Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.
• Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation,
• Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
• LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Państwa identyfikacji.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Google Maps

Korzystamy z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Oferent to Google Inc., 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby móc korzystać z funkcji Google Maps, należy zapisać adres IP. Te informacje z reguły są wysyłane do serwera Google w USA i tam zapisywane Dostawca tej strony nie ma wpływu na transmisję danych. Korzystanie z Google Maps ma na celu atrakcyjne przedstawienie naszych ofert online oraz łatwe odnalezienie wskazanych przez nas miejsc na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies, które pomagają nam ulepszać naszą stroną i dostosowywać oferty do Twoich zainteresowań.

OK