OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

§ 1. DEFINICJE

 1. Dzień roboczy – dni od poniedziałku do piątku nie będące dniami ustawowo wolnym od pracy;
 2. Incoterms 2010 – międzynarodowe reguły handlu określające warunki sprzedaży w wersji obowiązującej od dnia 1.I.2011 r. opublikowane przez Międzynarodową Izbę Handlową; wszelkie klauzule wymienione w §5 OWS odnoszą się do Incoterms 2010;
 3. Informacja poufna – informacje technologiczne, techniczne, organizacyjne lub inne dane dotyczące PP DUO lub jakiegokolwiek jego kontrahenta, w których posiadanie wszedł Klient w związku z podjęciem współpracy z PP DUO, a które nie są powszechnie jawne; w szczególności za Informację poufną uważane będą wszelkie informacje i dane stanowiące know-how PP DUO lub jego kontrahentów lub nieupublicznioną informację dotyczącą jakiegokolwiek elementu wykonywania usług, niezależnie od tego, czy zostały opatrzone przez PP DUO klauzulą poufne, czy nie; nie stanowią Informacji poufnej, informacje, które: (i) były jawne w momencie ich ujawnienia, pod warunkiem, że do ujawnienia ich doszło bez winy którejkolwiek ze Stron, (ii) znajdowały się w posiadaniu danej Strony przed ich ujawnieniem, pod warunkiem, że Strona taka weszła w posiadanie tych informacji w sposób zgodny
  z prawem, (iii) Strony uzyskały je od osób trzecich, które weszły w posiadanie tych informacji w sposób zgodny
  z prawem; w przypadku wątpliwości czy dana informacja ma charakter Informacji poufnej Klient zobowiązany jest zweryfikować ten fakt z PP DUO w formie pisemnej pod rygorem nieważności; brak odpowiedzi PP DUO w terminie
  7 dni od daty otrzymania zapytania w tej kwestii oznacza potwierdzenie, że dana informacja ma charakter poufny;
 4. K.c. – ustawa kodeks cywilny lub każda inna ustawa, która zastąpi kodeks cywilny; 
 5. Klient – nabywca oferowanych przez PP DUO Usług;
 6. OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży;
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;
 8. Umowa – umowa między PP DUO a Klientem na wykonanie oferowanych przez PP DUO Usług; integralną częścią Umowy są OWS;
 9. Usługi – usługi oferowane przez PP DUO;
 10. PP DUO – PP DUO spółka z o.o. z siedzibą ul Złota 1, Borówno, 86-022 Dobrcz, wpisana do KRS pod numerem 0000420418, NIP 9532443671, REGON 093110012
 11. Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne, niezależne od Stron, nie dające się przewidzieć przed zawarciem Umowy, które obejmuje takie zdarzenia jak: wojna, powódź, huragan, sztorm, śnieżyca, długotrwały (przekraczający 2 dni robocze
  z rzędu) brak dostawy prądu lub gazu lub brak dostawy głównych surowców z przyczyn niezależnych od Strony, które uniemożliwia lub znacznie utrudnia realizację przez Stronę świadczenia wynikającego z Umowy;
 12. Strony – łącznie Klient i PP DUO.

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. OWS skierowane jest wyłącznie do Przedsiębiorców 
 2. O ile co innego nie wynika z postanowień poniższych, OWS mają zastosowanie do wszystkich zawieranych pomiędzy Stronami Umów.
 3. OWS wiążą Klienta z chwilą ich doręczenia przy lub przed zawarciem Umowy lub z chwilą umożliwienia Klientowi łatwego zapoznania się z ich treścią. Aktualne OWS są zawsze dostępne na stronie internetowej:
  www.ppduo.pl w zakładce Ogólne Warunki Sprzedaży.  
 4. OWS są obok Umowy kompletnym i wyłącznym uregulowaniem kształtującym uprawnienia i obowiązki Stron w zakresie objętym przedmiotem Umowy i wyłączają one
  w najszerszym dopuszczalnym zakresie zastosowanie jakichkolwiek innych postanowień umownych, w tym
  w szczególności wszelkiego rodzaju wzorców umów, regulaminów, ogólnych warunków kupna czy sprzedaży stosowanych przez Klienta. W przypadku, gdyby z jakichkolwiek powodów wyłączenie powyższe było nieskuteczne to akceptacja przez Klienta warunków Umowy, której integralną częścią są OWS, uważana jest za oświadczenie o zrzeczeniu się i niekorzystaniu z tych postanowień wzorców umów, regulaminów, ogólnych warunków Klienta, które są sprzeczne lub niespójne z OWS. 
 5. W przypadku niedającej się usunąć sprzeczności między Umową a OWS, zastosowanie ma Umowa. 
 6. Postanowienia OWS znajdują zastosowanie w obrocie gospodarczym pomiędzy stronami będącymi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 431 k.c. 

§ 3. ZAMÓWIENIA ORAZ ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa może zostać zawarta poprzez: 
  1. formę określoną K.c.;
  2. przedstawienie Klientowi, przez PP DUO, oferty
   z warunkami umownymi z własnej inicjatywy lub
   w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Klienta oraz przyjęcie oferty/złożenie zamówienia w oparciu o tę ofertę przez Klienta; przyjęcie przez Klienta oferty PP DUO w sposób modyfikujący jej warunki nie prowadzi do zawarcia Umowy, lecz poczytuje się za złożenie oferty zakupowej przez Klienta; 
  3. złożenie oferty zakupowej (zamówienia) przez Klienta
   i przyjęciu tej oferty przez PP DUO. 
 2. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości, o ile z treści Umowy, oferty lub jej przyjęcia albo OWS nie wynika inaczej, Umowę uważa się za zawartą z chwilą: 
 1. a) w przypadku jak w ust.1 lit.a), złożenia ostatniego z podpisów pod dokumentem obejmującym treść Umowy; 
 1. w przypadku jak w ust.1 lit.b), poinformowania PP DUO przez Klienta o niezmieniającym przyjęciu przez niego oferty PP DUO;
 2. w przypadku jak w ust.1 lit.c) z chwilą poinformowania przez PP DUO Klienta o przyjęciu jego oferty z zastrzeżeniem ust.3.
  1. PP DUO uprawniony jest do modyfikującego przyjęcia zamówienia, które jest wiążące dla obu Stron, o ile Klient niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty otrzymania modyfikującego przyjęcia zamówienia nie zawiadomi PP DUO, w formie pisemnej, o braku akceptacji modyfikacji zamówienia. W tym ostatnim wypadku do zawarcia Umowy nie dochodzi. W innym przypadku Strony wiąże Umowa o treści zgodnej z treścią zamówienia w zakresie, w jakim nie zostało zmodyfikowane przyjęciem zamówienia, treścią oświadczenia o przyjęciu zamówienia oraz OWS.    
  2. Oferta winna zawierać przynajmniej przedmiot umowy, wynagrodzenie, za które ten przedmiot ma być wykonany oraz termin do kiedy ma on być wykonany. Dokumenty nie zawierające wszystkich ww. elementów nie stanową oferty. Każda ze Stron może żądać od Strony, która wysłała dokument zawierający jedynie część elementów, o których mowa
   w zdaniu pierwszym, aby doprecyzowała pozostałe elementy pod rygorem uznania, iż nie stanowi on wyrazu woli zawarcia Umowy.
  3. Oferta złożona przez PP DUO jest ważna przez okres wskazany w ofercie. Jeżeli PP DUO w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia zażądał przedpłaty, to warunkiem rozpoczęcia, a tym samym również zrealizowania zamówienia jest zapłata całej kwoty przedpłaty. Wszelkie terminy umowne na wykonanie przedmiotu Umowy ulegają automatycznemu przesunięciu o okres opóźnienia w zapłacie przez Klienta przedpłaty.   
  4. Zamówienie (ofertę zakupową) Klienta PP DUO może zaakceptować lub odmówić przyjęcia w tej samej formie
   w jakiej zostało złożone w terminie 2 dni roboczych, chyba że co innego wynika z treści tegoż zamówienia. Brak oświadczenia PP DUO, co do akceptacji lub odrzucenia Zamówienia Klienta w powyższym terminie, będzie jednoznaczne z brakiem przyjęcia tego zamówienia. 
  5. PP DUO może zrezygnować z realizacji Umowy, w przypadku jeśli uzna, iż nie jest w stanie zrealizować Umowy na przyjętych warunkach, zawiadamiając Klienta o tym
   w terminie 5 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia. Klientowi nie przysługuje z tego tytułu wobec PP DUO jakiekolwiek roszczenie, czy to odszkodowawcze, czy też jakiekolwiek inne.
 • W przypadku okoliczności nieprzewidzianych przy przyjęciu zamówienia, termin realizacji przedmiotu Umowy może ulec zmianie, o czym PP DUO winien niezwłocznie poinformować Klienta. Klientowi nie przysługuje z tego tytułu wobec PP DUO jakiekolwiek roszczenie, czy to odszkodowawcze, czy też jakiekolwiek inne.
 1. W przypadku, gdy Klient legitymuje się dokumentami zwalniającymi go od obowiązku uiszczenia należności celnych, podatku od towarów i usług, zobowiązany jest on przekazać przedmiotowe dokumenty PP DUO w chwili złożenia zapytania lub zamówienia, pod rygorem uznania, iż nie jest on zwolniony z obowiązku zapłaty tych należności. Niedopełnienie tego obowiązku przez Klienta zwalnia PP DUO z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu.
 2. Klient może w każdym czasie, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zrezygnować z całości lub części zamówienia, jednakże nie zwalnia go to z obowiązku uiszczenia całej ceny określonej w Umowie. Klient ponosi względem PP DUO odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe wskutek bezpodstawnej rezygnacji z całości lub części zamówienia po zawarciu Umowy.

§ 4. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. PP DUO przedstawi Klientowi aktualne ceny Usług w sporządzonej przez siebie odpowiedzi na zapytanie, zaproszeniu do rokowań albo w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
 2. O ile co innego w sposób jednoznaczny nie wynika z treści Umowy, podawane przez PP DUO ceny są cenami netto, do których każdorazowo doliczany jest podatek od towarów
  i usług według stawek obowiązujących w chwili zawarcia Umowy. 
 3. O ile co innego nie wynika z treści faktury VAT wystawionej przez PP DUO, termin płatności faktury VAT wynosi 14 dni od daty wystawienia.  
 4. PP DUO może ustalić dla Klienta indywidualny kredyt kupiecki według swojego uznania. W celu zabezpieczenia należytej realizacji płatności za Usługi oraz dostawę wykonaną zgodnie z §5 poniżej, PP DUO może żądać przedstawienia swobodnie wybranego przez siebie rodzaju zabezpieczenia (weksel, gwarancja bankowa, dobrowolne poddanie się egzekucji itp.). W takim wypadku kredyt kupiecki zostanie udzielony nie wcześniej niż po otrzymaniu przez PP DUO oryginału dokumentu potwierdzającego udzielenie zabezpieczenia. Jeżeli wartość brutto zobowiązań Klienta względem PP DUO z tytułu zamówień, za które PP DUO nie otrzymał jeszcze zapłaty (zarówno zrealizowanych jaki
  w trakcie realizacji) oraz składanego zamówienia przekroczy limit udzielonego kredytu kupieckiego ustalony dla Klienta, PP DUO ma prawo nie przyjąć lub wstrzymać się
  z realizacją kolejnego zamówienia Klienta do momentu uregulowania przez Klienta płatności względem PP DUO
  w takim zakresie, aby kredyt kupiecki nie był przekroczony lub do momentu otrzymania od Klienta oryginału dokumentu potwierdzającego udzielenie dodatkowego zabezpieczenia kredytu kupieckiego.
 5. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności PP DUO uprawniony jest do: (i) wszczęcia postępowania zmierzającego do odzyskania należności na drodze postępowania  sądowego, co spowoduje obciążenie Klienta wszelkimi kosztami jakie
  z tego tytułu zmuszony będzie ponieść PP DUO, w tym
  w szczególności, lecz nie wyłącznie, kosztami odzyskiwania należności ustalonymi w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 8.III.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, kosztami zastępstwa procesowego oraz kosztami sądowymi,
  a także do: (ii) naliczenia odsetek maksymalnych zgodnie
  z art.359 §21 k.c., (iii) natychmiastowego wstrzymania realizacji Umów, (iv) powstrzymania się z przyjmowaniem lub realizacją kolejnych zamówień od Klienta, do czasu uregulowania przez Klienta płatności, wraz z należnymi odsetkami.
 6. Koszty związane ze wstrzymaniem realizacji Umów, w tym
  w szczególności, lecz nie wyłącznie: koszty przechowania, magazynowania, ubezpieczenia w zakresie, w jakim nie będą one pokryte przez kary umowne, ponosi Klient.
 7. W razie powzięcia przez PP DUO uzasadnionych wątpliwości, co do terminowej zapłaty należności wynikających z Umowy lub złego stanu finansowego Klienta, PP DUO zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zawartych z Klientem Umów oraz do odmowy przyjmowania kolejnych zamówień od Klienta do chwili udzielenia przez Klienta zabezpieczenia zapłaty, w formie określonej przez PP DUO, o czym winien niezwłocznie poinformować Klienta.
 8. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego PP DUO, wskazanego w treści faktury VAT albo datę uiszczenia należności gotówką w kasie PP DUO,
  w zależności od uzgodnionego pomiędzy stronami sposobu zapłaty.
 9. Klientowi nie przysługuje z tytułu działań opisanych w niniejszym paragrafie wobec PP DUO jakiekolwiek roszczenie, czy to odszkodowawcze, czy też jakiekolwiek inne.

§ 5. WARUNKI LOGISTYCZNE

 1. O ile co innego nie wynika z Umowy  PP DUO przygotowuje zamówione towary na zasadach EXWPP DUO,
  ul. ul. Złota 1, Borówno, 86-022 Dobrcz w terminie wskazanym
  w Umowie.
 2. PP DUO, za dodatkową opłatą uzgodnioną przez Strony, oferuje usługę logistyczną w postaci: (i) dostawy przewoźnikowi lub innej osobie wyznaczonej przez Klienta w zakładzie PP DUO wraz z załadunkiem na środek transportu, na zasadach FCA1; (ii) dostawy przewoźnikowi wyznaczonemu przez Klienta oraz zawarcie umowy przewozu do określonego miejsca przeznaczenia na zasadach CPT1;(iii) dostarczenie do miejsca przeznaczenia wskazanego przez Klienta lub w określonym terminalu/wyznaczonym porcie i pozostawienie ich do dyspozycji Klienta, na środku transportu gotowym do wyładunku lub po wyładunku na zasadach DAP1 lub DAT1;
  (iv) dostarczenie oclonych towarów do określonego przez Klienta miejsca przeznaczenia, wraz z pozostawieniem ich do dyspozycji Klienta na środku transportu gotowym do wyładunku, na zasadach DDP1, (v) przygotowania towarów do transportu poprzez ich spakowanie lub ustawienie na palecie z tym zastrzeżeniem, iż dla klauzul FCA, CPT, DAP, DAT, DDP miejsce przeznaczenia/terminal/port do którego PP DUO zobowiązany będzie dostarczyć towary, zostaną określone przez Klienta, nie później niż na etapie składania zamówienia. Brak wskazania przez Klienta miejsca przeznaczenia/ terminalu/portu oznacza zlecenie na zasadach jak w ust.1
 3. Strony dopuszczają możliwość innego transportu po jego uprzednim uzgodnieniu.
 4. Wydanie przedmiotu Umowy może być uzależnione od okazania udzielonego przez Klienta pisemnego upoważnienia poszczególnych osób do odbioru. 
 5. W przypadku braku odebrania przedmiotu Umowy w terminie określonym w Umowie, w piśmie odmawiającym uwzględnienia reklamacji lub w informacji o usunięciu wady PP DUO, niezależnie od innych przysługujących mu uprawnień, może oddać je na przechowanie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Klienta. W przypadku nie odebrania zamówionych towarów w terminie 30 dni od daty kiedy miały być odebrane, PP DUO uprawniony jest do ich utylizacji na koszt Klienta, niezależnie od kar umownych za składowanie lub przechowanie towarów.  PP DUO może przechować nieodebrane towary samodzielnie, z tym zastrzeżeniem, iż Klient zobowiązany będzie do zapłaty 100 złotych za każdy dzień przechowania, a PP DUO nie odpowiada za uszkodzenie, bądź kradzież towarów.  
 6. W przypadku, gdy w czasie przewozu, zleconego przez PP DUO profesjonalnemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie przewozu/spedycji, dojdzie do uszkodzenia przedmiotu Umowy PP DUO lub Klient (w zależności od przejścia ryzyka określonego wg Incoterms 2010) legitymowani są do dochodzenia odszkodowania od przewoźnika w myśl Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów CMR sporządzonej w Genewie dnia 19.V.1956 r.
 7. PP DUO nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niedostarczenia lub opóźnienia w dostawie przedmiotu Umowy, jeżeli dostawa została zlecona profesjonalnemu podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie przewozu/spedycji. W tym zakresie PP DUO udzieli Klientowi wszelkiej możliwej pomocy w dochodzeniu od ww. przewoźnika/spedytora naprawienia szkody wyrządzonej z tytułu braku dostawy lub opóźnienia w dostawie.
 8. Jeśli ryzyko uszkodzenia i utraty przedmiotu Umowy spoczywa na PP DUO, Klient zobowiązany jest niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia dostawy lub dnia w którym dostawa miała zostać zrealizowana do zgłoszenia PP DUO braku dostawy lub uszkodzeń przedmiotu Umowy. W tym ostatnim przypadku zgłoszeniu winna towarzyszyć szczegółowa dokumentacja fotograficzna wyrządzonej szkody. Zgłoszenie braku dostawy lub uszkodzeń, pod rygorem nieważności, winno być dokonane w formie pisemnej.
 9. Brak zgłoszenia uszkodzenia lub utraty przedmiotu Umowy w terminie wskazanym w ust. 8 powyżej, uznawany jest za wykonanie dostawy przedmiotu Umowy w terminie, w stanie nieuszkodzonym.
 10. Prawidłowo dokonane zgłoszenie braku dostawy przedmiotu Umowy lub uszkodzenia podczas dostawy stanowią podstawę do dochodzenia przez PP DUO uprawnień z tego tytułu bezpośrednio od przewoźnika lub spedytora, któremu powierzono wykonanie dostawy. Do czasu zakończenia tego postępowania, jakiekolwiek uprawnienia Klienta do  dochodzenia wszelkiego rodzaju roszczeń względem PP DUO, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy są zawieszone.
 11. O zakończeniu postępowania względem przewoźnika/ spedytora i jego wyniku PP DUO niezwłocznie poinformuje Klienta i na tej podstawie Strony określą dalsze postępowanie w sprawie, w szczególności wskażą, czy Klient otrzyma nowy przedmiot Umowy w miejsce tego, który nie został mu dostarczony, czy też brak jest jakichkolwiek podstaw do uwzględnienia roszczeń Klienta.

§ 6 GWARANCJA

 1. PP DUO udziela, pod warunkiem użytkowania przez Klienta przedmiotu Umowy zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem, gwarancji na wyprodukowany przez siebie przedmiot Umowy i zapewnia jego dobrą jakość, na zasadach jak w załączniku nr 1 do OWS.
 2. Odpowiedzialność PP DUO z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§ 7. OGÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Wyłącza się odpowiedzialność PP DUO za jakąkolwiek szkodę wywołaną w związku z niewykonaniem obowiązków wynikających z  Umowy, o ile do szkody tej nie doszło
  w wyniku winy umyślnej PP DUO. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej powyższe wyłączenie odpowiedzialności PP DUO stanowi najdalej idące wyłączenie odpowiedzialności zgodne z prawem polskim.
 2. Wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w ust.1 powyżej, nie dotyczy odpowiedzialności PP DUO z tytułu gwarancji, pod warunkiem, iż wszelkie przesłanki dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji zostały zachowane, odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, a także każdej innej odpowiedzialności, która nie może być skutecznie wyłączona umową Stron.
 3. Wszelkie wyłączenia oraz ograniczenia odpowiedzialności zawarte w OWS dotyczą też wyłączeń oraz ograniczeń odpowiedzialności pracowników PP DUO, oraz pozostałych osób fizycznych i prawnych działających na zlecenie i/lub na rzecz PP DUO, w tym w szczególności przedstawicieli handlowych, wykonawców zleceniobiorców i agentów. 
 4. PP DUO nie ingeruje w kwestie sposobu wykorzystania i celu, w jakim będzie używany przedmiot Umowy. Wszelkie porady
  i rekomendacje techniczne udzielane przez osoby działające
  w imieniu PP DUO, nie stanowią wykonania jakichkolwiek obowiązków umownych ciążących na PP DUO, ani wiążących ocen przydatności przedmiotu Umowy, lecz udzielane są w ramach dobrej woli PP DUO i stanowią niewiążące propozycje wykorzystania przedmiotu Umowy. W przypadku, gdyby do prawidłowego korzystania z przedmiotu Umowy przez Klienta konieczne okazało się powołanie przez PP DUO personelu eksperckiego, PP DUO gotów jest rozważyć powołanie takiego personelu. W przypadku jego powołania, wszelkie informacje udzielane przez personel będą miały charakter doradczy, a PP DUO z zastrzeżeniem art.473 §2 k.c. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki informacji udzielanych przez ten personel. 
 5. W każdym przypadku odpowiedzialność PP DUO ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia wynikającego z Umowy i nie dotyczy utraconych korzyści Klienta. 

§ 8. KARY UMOWNE

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Klient zapłaci na rzecz PP DUO kary umowne: (i) za opóźnienie w odebraniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,5 % ceny brutto nieodebranego przedmiotu Umowy określonego
  w fakturze VAT, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 30% tej ceny (ii) za odstąpienie od Umowy przez PP DUO z przyczyn leżących po stronie Klienta w wysokości 30 % wysokości ceny wskazanej w treści Umowy, powiększonego o należny, w chwili naliczenia kary umownej, podatek od towarów i usług,
 2. Naruszenie postanowień §10 OWS skutkować będzie obowiązkiem zapłaty przez Klienta kary umownej w wysokości 20.000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy złotych) na rzecz PP DUO, za każde naruszenie.
 3. PP DUO ma prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Poza przypadkami wskazanymi w treści OWS, PP DUO uprawniony jest do odstąpienia od Umowy, w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta obowiązków wynikających
  z Umowy, pomimo pisemnego wezwania ze strony PP DUO do należytego ich wykonywania.
 2. Wezwanie, o którym mowa w ust.1 powyżej winno być wysłane do Klienta faksem lub emailem i winno zawierać przynajmniej trzydniowy termin na przystąpienie do realizacji obowiązków jak w Umowie. Wezwanie uważa się za otrzymane przez Klienta z chwilą wysłania emaila przez PP DUO lub z chwilą wskazaną w raporcie faksowym potwierdzającym prawidłowe wysłanie faksu do Klienta, chyba, że Klient udowodni, że otrzymał wezwanie w terminie późniejszym. Wyłącznie uprawnionym do uznania czy doszło do rażącego naruszenia obowiązków umownych przez Klienta jest PP DUO. 
 3. PP DUO uprawniony jest do odstąpienia od Umowy na zasadach jak w ust.1, w przeciągu 30 dni od daty zaistnienia którejkolwiek z przesłanek do odstąpienia i wedle swojego wyboru może odstąpić od całości Umowy lub co do niewykonanej przez Klienta części Umowy. 

§ 10. INFORMACJE POUFNE

 1. Strony zobowiązują się do nie ujawniania jakichkolwiek Informacji poufnych, za wyjątkiem sytuacji, kiedy ich ujawnienie wymagane jest przez przepisy prawa lub
  w związku z toczącym się postępowaniem sądowym lub administracyjnym, w którym uczestniczy Strona albo kiedy do ujawnienia dochodzi za zgodą zainteresowanej Strony. 
 2. W przypadku, gdy którakolwiek ze Stron będzie zmuszona ujawnić jakiekolwiek Informacje poufne w razie zaistnienia jednej z powyższych sytuacji, niezwłocznie powiadomi ona drugą Stronę o takiej konieczności. Obowiązek zachowania
  w tajemnicy Informacji poufnych obowiązuje również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.
 3. Strony zobowiązują się wykorzystywać Informacje poufne wyłącznie w związku z wykonywaniem Umowy.
 4. Klient, który przy wykonywaniu Umowy posługuje się lub współpracuje z osobami trzecimi zobowiązany jest do poinformowania tych osób o obowiązku zachowania
  w tajemnicy Informacji poufnych oraz skutecznego wyegzekwowania od nich obowiązku zachowania poufności
  w takim samym zakresie, w jakim obowiązek ten dotyczy Klienta.

§ 11. PRAWA AUTORSKIE

PP DUO zachowuje wszelkie prawa w tym prawa autorskie na wszystkich polach eksploatacji nieprzeniesionych w sposób wyraźny na Klienta lub inny podmiot trzeci lub co do których nie została udzielona w sposób wyraźny licencja na wskazanych polach eksploatacji do wszystkich projektów, ilustracji, rysunków oraz innych dokumentów. Przed przekazaniem ich osobie trzeciej Klient winien uzyskać wyraźną udzieloną, pod rygorem nieważności, na piśmie zgodę PP DUO.

§ 12. ZMIANA OWS

 1. OWS mogą być zmieniane przez PP DUO w każdym czasie. PP DUO dołoży wszelkich starań, aby powiadomić Klienta
  o zmianach OWS, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego ogłoszenia na swojej stronie internetowej.
 2. O ile z nowych OWS nie będzie wynikało co innego, wejście
  w życie zmienionych OWS następuje z chwilą ogłoszenia na stronie internetowej www.ppduo.pl. 
 3. Wejście w życie zmiany OWS nie dotyczy Umów Sprzedaży zawartych przed wejściem w życie zmienionych OWS.

§ 13. SIŁA WYŻSZA

 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna
  za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z Umowy spowodowane przez Siłę wyższą.
 2. Strony niezwłocznie zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu zdarzenia stanowiącego przypadek Siły wyższej niezwłocznie po jej wystąpieniu lub jeśli nie jest to wtedy możliwe, niezwłocznie po tym jak stanie się to możliwe, pod rygorem utraty prawa powołania się na tę okoliczność.

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Adres wskazany przez Klienta jest adresem do korespondencji, o ile Klient w sposób wyraźny i pisemny, pod rygorem nieważności, nie wskazał PP DUO innego adresu do korespondencji. Klient zobowiązany jest do poinformowania PP DUO o każdorazowej zmianie swego adresu do korespondencji w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z tym zastrzeżeniem, iż za uprzednią zgodą Stron informacja
  o zmianie adresu do korespondencji może zostać przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów sądowych będzie sąd właściwy dla siedziby PP DUO.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów sądowych następować będzie w oparciu o prawo polskie. Wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych z dnia 11.IV.1980 r.
  w sprawie Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.
 4. OWS sporządzono w dwóch wersjach językowych: polskiej i niemieckiej. W przypadku rozbieżności pomiędzy obiema wersjami językowymi rozstrzygająca będzie wersja polska.
 5. Przeniesienie przez Klienta praw i obowiązków wynikających
  z Umowy na osobę trzecią wymaga pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody PP DUO. PP DUO może, bez zgody Klienta, przenieść przysługującą mu od Klienta wierzytelność na osobę trzecią.
 6. Klient nie jest uprawniony do potrącenia jakichkolwiek przysługujących mu wierzytelności względem PP DUO
  z wierzytelnościami PP DUO, bez pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody PP DUO. 
 7. Zgody jak w ust.5 i 6 mogą być przesłana Klientowi faksem lub emailem. 
 8. W sprawach nieuregulowanych w OWS zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 1 do OWS nr 1/2015   WARUNKI GWARANCJI:

 1. PP DUO zapewnia, iż wyprodukowany przedmiot Umowy jest należytej jakości i wolny od wad. 
 2. Gwarancja jest ważna przez okres 12 miesięcy od daty wydania przedmiotu Umowy.
 3. Gwarancja obejmuje jedynie wady wynikłe z winy PP DUO związane z wadami materiałowymi. Powyższe nie wpływa na zakres gwarancji udzielonej przez producenta jeśli nie jest nim PP DUO. W takim wypadku nie obowiązuje gwarancja PP DUO a producenta.
 4. PP DUO zastrzega, iż takie cechy przedmiotu Umowy jak zapach, nie stanowią wady. Proces produkcji przedmiotu Umowy wymaga użycia różnych środków chemicznych i PP DUO nie odpowiada za zapach, jaki emitować będzie przedmiot Umowy.
 5. PP DUO ma prawo wstrzymać się z realizacją roszczeń Klienta z tytułu gwarancji do czasu uregulowania przez niego wszelkich należności wynikających z Umowy lub dostarczenia oryginału dokumentu potwierdzającego ustanowienie przez Klienta zabezpieczenia ich zapłaty w formie określonej przez PP DUO. PP DUO nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej lub innej w stosunku do Klienta w przypadku skorzystania z tego prawa.
 6. W przypadku bezzasadnej reklamacji PP DUO ma prawo obciążyć Klienta kosztami postępowania reklamacyjnego.
 7. Okres zgłaszania wad upływa w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia okresu gwarancji, pod warunkiem, iż wada została ujawniona w okresie gwarancji.
 8. Zgłoszenie wady następuje drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail bok@ppduo.pl, lub pisemną poprzez przesłania go listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru na adres PP DUO. Zgłoszenia dostarczane w innej formie mogą nie być rozpatrywane. W ramach możliwości Klient do zgłoszenia reklamacyjnego winien dostarczyć możliwie szczegółowe fotografie reklamowanej wady. 
 9. Niezwłocznie po zgłoszeniu wady Klient, na własny koszt, dostarcza reklamowany przedmiot Umowy do PP DUO, chyba że Strony ustalą inny sposób weryfikacji przez PP DUO przyczyn powstania usterki.
 10. Klient zobowiązany jest dokonać możliwie dokładnych oględzin otrzymanego przedmiotu Umowy w chwili jego wydania i pod rygorem utraty tych uprawnień w przyszłości zgłosić wszelkie widoczne uszkodzenia przedmiotu Umowy. Zgłoszenie winno być dokonane, pod rygorem bezskuteczności, w dokumencie potwierdzającym odbiór przedmiotu Umowy. 
 11. Zgłoszenie wady przez Klienta winno nastąpić niezwłocznie po jej ujawnieniu, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia jej ujawnienia. 
 12. PP DUO dołoży wszelkich starań, aby w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania formularza reklamacyjnego lub reklamowanego przedmiotu Umowy (w zależności od tego co nastąpi później) dokonać oceny przedmiotu Umowy, na podstawie której stwierdzi, czy wada objęta jest zakresem gwarancji, czy też gwarancja jej nie obejmuje. O wynikach oceny PP DUO zawiadamia Klienta, wraz z przekazaniem informacji o uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji.
 13. W przypadku uwzględnienia reklamacji, PP DUO w terminie, o którym poinformuje Klienta, dokonuje usunięcia stwierdzonej wady lub wykonania nowego przedmiotu Umowy. O usunięciu wad PP DUO zawiadamia Klienta, który w wyznaczonym przez PP DUO terminie zobowiązany jest do odebrania przedmiotu Umowy. O sposobie usunięcia stwierdzonej wady, tj. o wymianie wadliwego przedmiotu Umowy na wolny od wad lub o usunięciu wady decyduje PP DUO.
 14. W przypadku uwzględnienia reklamacji odpowiedzialność PP DUO ogranicza się wyłącznie do naprawy lub wymiany przedmiotu Umowy, wg uznania PP DUO. W żadnym wypadku PP DUO nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta lub osobę trzecią spowodowane niemożnością korzystania z przedmiotu Umowy przez czas kiedy pozostawał on wadliwy, nie ponosi kosztów wymiany, transportu wadliwego przedmiotu Umowy do miejsca jego naprawy, chyba że zostanie udowodnione że szkoda została wyrządzona przez PP DUO umyślnie. 
 15. Po rozpoznaniu reklamacji Klienta, PP DUO informuje Klienta, iż przedmiot Umowy jest gotowy do odbioru we wskazanej przez PP DUO lokalizacji.
 16. Wadę uważa się za skutecznie usuniętą w przypadku jeśli
  w terminie 2 dni roboczych od daty wydania przedmiotu Umowy Klient nie zgłosi w formie jak w ust.7 zastrzeżeń co do sposobu usunięcia wad. Wszelkie zastrzeżenia zgłoszone po okresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uważane będzie za nowe zgłoszenie wady. 
 17. Gwarancja PP DUO nie obowiązuje gdy:
 • przedmiot Umowy został przerobiony lub zmodyfikowany, chyba że zmiana lub modyfikacja została wykonana przez PP DUO lub uprzednio zaakceptowana w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, przez PP DUO,
 • przedmiot Umowy był naprawiany przez osoby nieuprawnione przez PP DUO, 
 • przedmiot Umowy wykorzystywany jest niezgodnie z przeznaczeniem, wynikającym z Umowy lub informacjami przekazanymi PP DUO przez Klienta w toku procesu produkcyjnego,
 • przedmiot Umowy nie jest przechowywany w odpowiednich warunkach,
 • wada powstała w trakcie transportu. 

 

Pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies, które pomagają nam ulepszać naszą stroną i dostosowywać oferty do Twoich zainteresowań.

OK