PROMOCJA PRODUKTÓW FIRMY PP DUO NA RYNKU ZAGRANICZNYM

Realizowany projekt „Promocja produktów firmy PP DUO na rynku niemieckim poprzez udział w targach międzynarodowych” otrzymał dofinansowanie w ramach:

FUNDUSZU EKSPORTOWEGO
– granty dla MŚP z województwa kujawsko-pomorskiego

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Działanie 1.5 Opracowanie i wdrożenie nowych modeli biznesowych dla MŚP
Poddziałanie 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw
Wartość projektu: 825 606, 52 zł

Przedmiotem projektu jest realizacja działań, które mają na celu rozpoczęcie działalności eksportowej produktu PP DUO Sp. z o.o. projektowanie i produkcja etykiet na nowym rynku zagranicznym.

Pliki cookies

Wykorzystujemy pliki cookies, które pomagają nam ulepszać naszą stroną i dostosowywać oferty do Twoich zainteresowań.

OK